Tỷ giá ngoại tệ

Bảng tỷ giá dưới đây có hiệu lực vào ngày 23/05/2017 09:41

Các tỷ giá trên có thể thay đổi trong ngày mà không cần thông báo trước.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ Phòng Kinh doanh ngoại hối theo số điện thoại (+84 8) 3823 1928 để biết tỷ giá ngoại tệ dành cho khách hàng doanh nghiệp.


Loại ngoại tệ
Mua
Bán
Tiền mặt
Chuyển khoản
Tiền mặt &
chuyển khoản
Tỷ giá USD/VND
USD/VND 22.580 22.620 22.750
Tỷ giá ngoại tệ so với đồng Việt Nam
AUD (Australia) 16.602 16.801 17.212
EUR (Europe) 25.007 25.129 25.887
NZD (New Zealand) 15.088 15.590 16.234
JPY (Japan) 195,33 200,50 207,78
Tỷ giá ngoại tệ so với đồng đô la Mỹ
AUD (Australia) 0,7310 0,7385 0,7609
EUR (Europe) 1,1075 1,1109 1,1379
NZD (New Zealand) 0,6682 0,6892 0,7136
JPY (Japan) 115,60 112,82 109,49