Tỷ giá ngoại tệ

Bảng tỷ giá dưới đây có hiệu lực vào ngày 22/06/2017 08:11

Các tỷ giá trên có thể thay đổi trong ngày mà không cần thông báo trước.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ Phòng Kinh doanh ngoại hối theo số điện thoại (+84 8) 3823 1928 để biết tỷ giá ngoại tệ dành cho khách hàng doanh nghiệp.


Loại ngoại tệ
Mua
Bán
Tiền mặt
Chuyển khoản
Tiền mặt &
chuyển khoản
Tỷ giá USD/VND
USD/VND 22.610 22.650 22.780
Tỷ giá ngoại tệ so với đồng Việt Nam
AUD (Australia) 16.761 16.960 17.377
EUR (Europe) 24.862 24.983 25.735
NZD (New Zealand) 15.648 16.168 16.839
JPY (Japan) 195,61 200,78 208,09
Tỷ giá ngoại tệ so với đồng đô la Mỹ
AUD (Australia) 0,7370 0,7445 0,7672
EUR (Europe) 1,0996 1,1030 1,1297
NZD (New Zealand) 0,6921 0,7138 0,7392
JPY (Japan) 115,59 112,81 109,47