Tỷ giá ngoại tệ

Bảng tỷ giá dưới đây có hiệu lực vào ngày 03/07/2015 13:40

Các tỷ giá trên có thể thay đổi trong ngày mà không cần thông báo trước.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ Phòng Kinh doanh ngoại hối theo số điện thoại (+84 8) 3823 1928 để biết tỷ giá ngoại tệ dành cho khách hàng doanh nghiệp.


Loại ngoại tệ
Mua
Bán
Tiền mặt
Chuyển khoản
Tiền mặt &
chuyển khoản
Tỷ giá USD/VND
USD/VND 21.740 21.780 21.860
Tỷ giá ngoại tệ so với đồng Việt Nam
AUD (Australia) 16.145 16.382 16.742
EUR (Europe) 23.747 23.862 24.533
NZD (New Zealand) 13.966 14.431 15.072
JPY (Japan) 170,12 174,63 180,62
Tỷ giá ngoại tệ so với đồng đô la Mỹ
AUD (Australia) 0,7399 0,7494 0,7687
EUR (Europe) 1,0923 1,0956 1,1223
NZD (New Zealand) 0,6424 0,6626 0,6895
JPY (Japan) 127,79 124,72 121,03