Tỷ giá ngoại tệ

Bảng tỷ giá dưới đây có hiệu lực vào ngày 02/03/2015 10:37

Các tỷ giá trên có thể thay đổi trong ngày mà không cần thông báo trước.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ Phòng Kinh doanh ngoại hối theo số điện thoại (+84 8) 3823 1928 để biết tỷ giá ngoại tệ dành cho khách hàng doanh nghiệp.


Loại ngoại tệ
Mua
Bán
Tiền mặt
Chuyển khoản
Tiền mặt &
chuyển khoản
Tỷ giá USD/VND
USD/VND 21.300 21.320 21.390
Tỷ giá ngoại tệ so với đồng Việt Nam
AUD (Australia) 16.184 16.406 16.775
EUR (Europe) 23.432 23.524 24.177
NZD (New Zealand) 15.345 15.841 16.539
JPY (Japan) 170,82 175,20 181,13
Tỷ giá ngoại tệ so với đồng đô la Mỹ
AUD (Australia) 0,7573 0,7670 0,7868
EUR (Europe) 1,1001 1,1034 1,1303
NZD (New Zealand) 0,7204 0,7430 0,7732
JPY (Japan) 124,69 121,69 118,09