Tỷ giá ngoại tệ

Bảng tỷ giá dưới đây có hiệu lực vào ngày 21/11/2014 11:11

Các tỷ giá trên có thể thay đổi trong ngày mà không cần thông báo trước.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ Phòng Kinh doanh ngoại hối theo số điện thoại (+84 8) 3823 1928 để biết tỷ giá ngoại tệ dành cho khách hàng doanh nghiệp.


Loại ngoại tệ
Mua
Bán
Tiền mặt
Chuyển khoản
Tiền mặt &
chuyển khoản
Tỷ giá USD/VND
USD/VND 21.290 21.320 21.410
Tỷ giá ngoại tệ so với đồng Việt Nam
AUD (Australia) 18.027 18.282 18.668
EUR (Europe) 26.325 26.441 27.199
NZD (New Zealand) 15.997 16.523 17.267
JPY (Japan) 173,57 178,10 184,30
Tỷ giá ngoại tệ so với đồng đô la Mỹ
AUD (Australia) 0,8431 0,8539 0,8756
EUR (Europe) 1,2365 1,2402 1,2704
NZD (New Zealand) 0,7514 0,7750 0,8065
JPY (Japan) 122,66 119,71 116,17