Tỷ giá ngoại tệ

Bảng tỷ giá dưới đây có hiệu lực vào ngày 09/10/2015 10:04

Các tỷ giá trên có thể thay đổi trong ngày mà không cần thông báo trước.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ Phòng Kinh doanh ngoại hối theo số điện thoại (+84 8) 3823 1928 để biết tỷ giá ngoại tệ dành cho khách hàng doanh nghiệp.


Loại ngoại tệ
Mua
Bán
Tiền mặt
Chuyển khoản
Tiền mặt &
chuyển khoản
Tỷ giá USD/VND
USD/VND 22.070 22.110 22.280
Tỷ giá ngoại tệ so với đồng Việt Nam
AUD (Australia) 15.776 16.006 16.326
EUR (Europe) 24.529 24.648 25.442
NZD (New Zealand) 14.056 14.524 15.231
JPY (Japan) 176,91 181,60 188,56
Tỷ giá ngoại tệ so với đồng đô la Mỹ
AUD (Australia) 0,7093 0,7184 0,7384
EUR (Europe) 1,1114 1,1148 1,1419
NZD (New Zealand) 0,6369 0,6569 0,6836
JPY (Japan) 124,75 121,75 118,16