Tỷ giá ngoại tệ

Bảng tỷ giá dưới đây có hiệu lực vào ngày 12/09/2014 11:08

Các tỷ giá trên có thể thay đổi trong ngày mà không cần thông báo trước.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ Phòng Kinh doanh ngoại hối theo số điện thoại (+84 8) 3823 1928 để biết tỷ giá ngoại tệ dành cho khách hàng doanh nghiệp.


Loại ngoại tệ
Mua
Bán
Tiền mặt
Chuyển khoản
Tiền mặt &
chuyển khoản
Tỷ giá USD/VND
USD/VND 21.120 21.150 21.240
Tỷ giá ngoại tệ so với đồng Việt Nam
AUD (Australia) 18.634 18.889 19.304
EUR (Europe) 26.953 27.074 27.848
NZD (New Zealand) 16.412 16.952 17.714
JPY (Japan) 189,23 194,16 200,93
Tỷ giá ngoại tệ so với đồng đô la Mỹ
AUD (Australia) 0,8785 0,8893 0,9127
EUR (Europe) 1,2762 1,2801 1,3111
NZD (New Zealand) 0,7771 0,8015 0,8340
JPY (Japan) 111,61 108,93 105,71