Tỷ giá ngoại tệ

Bảng tỷ giá dưới đây có hiệu lực vào ngày 04/08/2015 13:50

Các tỷ giá trên có thể thay đổi trong ngày mà không cần thông báo trước.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ Phòng Kinh doanh ngoại hối theo số điện thoại (+84 8) 3823 1928 để biết tỷ giá ngoại tệ dành cho khách hàng doanh nghiệp.


Loại ngoại tệ
Mua
Bán
Tiền mặt
Chuyển khoản
Tiền mặt &
chuyển khoản
Tỷ giá USD/VND
USD/VND 21.720 21.760 21.860
Tỷ giá ngoại tệ so với đồng Việt Nam
AUD (Australia) 15.718 15.947 16.285
EUR (Europe) 23.445 23.560 24.241
NZD (New Zealand) 13.673 14.129 14.771
JPY (Japan) 168,52 172,99 179,08
Tỷ giá ngoại tệ so với đồng đô la Mỹ
AUD (Australia) 0,7203 0,7295 0,7484
EUR (Europe) 1,0794 1,0827 1,1089
NZD (New Zealand) 0,6295 0,6493 0,6757
JPY (Japan) 128,89 125,79 122,07