Tỷ giá ngoại tệ

Bảng tỷ giá dưới đây có hiệu lực vào ngày 01/12/2015 10:32

Các tỷ giá trên có thể thay đổi trong ngày mà không cần thông báo trước.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ Phòng Kinh doanh ngoại hối theo số điện thoại (+84 8) 3823 1928 để biết tỷ giá ngoại tệ dành cho khách hàng doanh nghiệp.


Loại ngoại tệ
Mua
Bán
Tiền mặt
Chuyển khoản
Tiền mặt &
chuyển khoản
Tỷ giá USD/VND
USD/VND 22.390 22.430 22.540
Tỷ giá ngoại tệ so với đồng Việt Nam
AUD (Australia) 15.956 16.188 16.558
EUR (Europe) 23.339 23.453 24.138
NZD (New Zealand) 14.182 14.654 15.323
JPY (Japan) 175,25 179,89 186,27
Tỷ giá ngoại tệ so với đồng đô la Mỹ
AUD (Australia) 0,7091 0,7182 0,7382
EUR (Europe) 1,0424 1,0456 1,0709
NZD (New Zealand) 0,6334 0,6533 0,6798
JPY (Japan) 127,76 124,69 121,01