Tỷ giá ngoại tệ

Bảng tỷ giá dưới đây có hiệu lực vào ngày 28/08/2014 09:42

Các tỷ giá trên có thể thay đổi trong ngày mà không cần thông báo trước.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ Phòng Kinh doanh ngoại hối theo số điện thoại (+84 8) 3823 1928 để biết tỷ giá ngoại tệ dành cho khách hàng doanh nghiệp.


Loại ngoại tệ
Mua
Bán
Tiền mặt
Chuyển khoản
Tiền mặt &
chuyển khoản
Tỷ giá USD/VND
USD/VND 21.120 21.150 21.240
Tỷ giá ngoại tệ so với đồng Việt Nam
AUD (Australia) 19.332 19.596 20.027
EUR (Europe) 27.420 27.544 28.332
NZD (New Zealand) 16.890 17.445 18.230
JPY (Japan) 195,75 200,85 207,87
Tỷ giá ngoại tệ so với đồng đô la Mỹ
AUD (Australia) 0,9114 0,9226 0,9469
EUR (Europe) 1,2983 1,3023 1,3339
NZD (New Zealand) 0,7997 0,8248 0,8583
JPY (Japan) 107,89 105,30 102,18