Tỷ giá ngoại tệ

Bảng tỷ giá dưới đây có hiệu lực vào ngày 21/04/2014 11:01

Các tỷ giá trên có thể thay đổi trong ngày mà không cần thông báo trước.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ Phòng Kinh doanh ngoại hối theo số điện thoại (+84 8) 3823 1928 để biết tỷ giá ngoại tệ dành cho khách hàng doanh nghiệp.


Loại ngoại tệ
Mua
Bán
Tiền mặt
Chuyển khoản
Tiền mặt &
chuyển khoản
Tỷ giá USD/VND
USD/VND 21.025 21.065 21.135
Tỷ giá ngoại tệ so với đồng Việt Nam
AUD (Australia) 19.181 19.453 19.900
EUR (Europe) 28.596 28.737 29.534
NZD (New Zealand) 17.228 17.804 18.588
JPY (Japan) 197,03 202,26 209,11
Tỷ giá ngoại tệ so với đồng đô la Mỹ
AUD (Australia) 0,9092 0,9204 0,9447
EUR (Europe) 1,3601 1,3642 1,3974
NZD (New Zealand) 0,8194 0,8452 0,8795
JPY (Japan) 106,71 104,15 101,07