Tỷ giá ngoại tệ

Bảng tỷ giá dưới đây có hiệu lực vào ngày 26/11/2014 08:34

Các tỷ giá trên có thể thay đổi trong ngày mà không cần thông báo trước.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ Phòng Kinh doanh ngoại hối theo số điện thoại (+84 8) 3823 1928 để biết tỷ giá ngoại tệ dành cho khách hàng doanh nghiệp.


Loại ngoại tệ
Mua
Bán
Tiền mặt
Chuyển khoản
Tiền mặt &
chuyển khoản
Tỷ giá USD/VND
USD/VND 21.330 21.360 21.458
Tỷ giá ngoại tệ so với đồng Việt Nam
AUD (Australia) 17.866 18.119 18.491
EUR (Europe) 26.223 26.339 27.104
NZD (New Zealand) 15.919 16.441 17.188
JPY (Japan) 174,19 178,73 185,01
Tỷ giá ngoại tệ so với đồng đô la Mỹ
AUD (Australia) 0,8337 0,8444 0,8657
EUR (Europe) 1,2294 1,2331 1,2631
NZD (New Zealand) 0,7463 0,7697 0,8010
JPY (Japan) 122,45 119,51 115,98