Tỷ giá ngoại tệ

Bảng tỷ giá dưới đây có hiệu lực vào ngày 19/12/2014 17:31

Các tỷ giá trên có thể thay đổi trong ngày mà không cần thông báo trước.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ Phòng Kinh doanh ngoại hối theo số điện thoại (+84 8) 3823 1928 để biết tỷ giá ngoại tệ dành cho khách hàng doanh nghiệp.


Loại ngoại tệ
Mua
Bán
Tiền mặt
Chuyển khoản
Tiền mặt &
chuyển khoản
Tỷ giá USD/VND
USD/VND 21.340 21.360 21.430
Tỷ giá ngoại tệ so với đồng Việt Nam
AUD (Australia) 17.071 17.305 17.686
EUR (Europe) 25.806 25.910 26.625
NZD (New Zealand) 15.830 16.343 17.063
JPY (Japan) 172,50 176,91 182,90
Tỷ giá ngoại tệ so với đồng đô la Mỹ
AUD (Australia) 0,7973 0,8075 0,8280
EUR (Europe) 1,2093 1,2130 1,2424
NZD (New Zealand) 0,7418 0,7651 0,7962
JPY (Japan) 123,71 120,74 117,17