Tỷ giá ngoại tệ

Bảng tỷ giá dưới đây có hiệu lực vào ngày 26/05/2015 14:25

Các tỷ giá trên có thể thay đổi trong ngày mà không cần thông báo trước.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ Phòng Kinh doanh ngoại hối theo số điện thoại (+84 8) 3823 1928 để biết tỷ giá ngoại tệ dành cho khách hàng doanh nghiệp.


Loại ngoại tệ
Mua
Bán
Tiền mặt
Chuyển khoản
Tiền mặt &
chuyển khoản
Tỷ giá USD/VND
USD/VND 21.750 21.770 21.870
Tỷ giá ngoại tệ so với đồng Việt Nam
AUD (Australia) 16.592 16.818 17.174
EUR (Europe) 23.353 23.444 24.125
NZD (New Zealand) 15.116 15.607 16.315
JPY (Japan) 171,79 176,18 182,39
Tỷ giá ngoại tệ so với đồng đô la Mỹ
AUD (Australia) 0,7593 0,7690 0,7889
EUR (Europe) 1,0737 1,0769 1,1031
NZD (New Zealand) 0,6950 0,7169 0,7460
JPY (Japan) 126,61 123,57 119,91