Tỷ giá ngoại tệ

Bảng tỷ giá dưới đây có hiệu lực vào ngày 30/07/2014 10:07

Các tỷ giá trên có thể thay đổi trong ngày mà không cần thông báo trước.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ Phòng Kinh doanh ngoại hối theo số điện thoại (+84 8) 3823 1928 để biết tỷ giá ngoại tệ dành cho khách hàng doanh nghiệp.


Loại ngoại tệ
Mua
Bán
Tiền mặt
Chuyển khoản
Tiền mặt &
chuyển khoản
Tỷ giá USD/VND
USD/VND 21.160 21.190 21.290
Tỷ giá ngoại tệ so với đồng Việt Nam
AUD (Australia) 19.452 19.719 20.141
EUR (Europe) 27.954 28.079 28.897
NZD (New Zealand) 17.195 17.759 18.569
JPY (Japan) 199,32 204,52 211,76
Tỷ giá ngoại tệ so với đồng đô la Mỹ
AUD (Australia) 0,9149 0,9262 0,9505
EUR (Europe) 1,3211 1,3251 1,3573
NZD (New Zealand) 0,8126 0,8381 0,8722
JPY (Japan) 106,16 103,61 100,54