Tỷ giá ngoại tệ

Bảng tỷ giá dưới đây có hiệu lực vào ngày 20/02/2017 08:21

Các tỷ giá trên có thể thay đổi trong ngày mà không cần thông báo trước.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ Phòng Kinh doanh ngoại hối theo số điện thoại (+84 8) 3823 1928 để biết tỷ giá ngoại tệ dành cho khách hàng doanh nghiệp.


Loại ngoại tệ
Mua
Bán
Tiền mặt
Chuyển khoản
Tiền mặt &
chuyển khoản
Tỷ giá USD/VND
USD/VND 22.680 22.720 22.850
Tỷ giá ngoại tệ so với đồng Việt Nam
AUD (Australia) 17.054 17.256 17.683
EUR (Europe) 23.719 23.833 24.550
NZD (New Zealand) 15.543 16.058 16.724
JPY (Japan) 193,17 198,27 205,49
Tỷ giá ngoại tệ so với đồng đô la Mỹ
AUD (Australia) 0,7476 0,7552 0,7783
EUR (Europe) 1,0897 1,0930 1,1195
NZD (New Zealand) 0,6853 0,7068 0,7319
JPY (Japan) 117,41 114,59 111,20