Tỷ giá ngoại tệ

Bảng tỷ giá dưới đây có hiệu lực vào ngày 24/06/2016 14:55

Các tỷ giá trên có thể thay đổi trong ngày mà không cần thông báo trước.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ Phòng Kinh doanh ngoại hối theo số điện thoại (+84 8) 3823 1928 để biết tỷ giá ngoại tệ dành cho khách hàng doanh nghiệp.


Loại ngoại tệ
Mua
Bán
Tiền mặt
Chuyển khoản
Tiền mặt &
chuyển khoản
Tỷ giá USD/VND
USD/VND 22.250 22.290 22.390
Tỷ giá ngoại tệ so với đồng Việt Nam
AUD (Australia) 16.177 16.206 16.796
EUR (Europe) 24.426 24.544 25.254
NZD (New Zealand) 15.001 15.500 16.123
JPY (Japan) 207,98 213,49 220,98
Tỷ giá ngoại tệ so với đồng đô la Mỹ
AUD (Australia) 0,7238 0,7238 0,7535
EUR (Europe) 1,0978 1,1011 1,1279
NZD (New Zealand) 0,6742 0,6954 0,7201
JPY (Japan) 106,98 104,41 101,32