Tỷ giá ngoại tệ

Bảng tỷ giá dưới đây có hiệu lực vào ngày 05/05/2016 10:45

Các tỷ giá trên có thể thay đổi trong ngày mà không cần thông báo trước.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ Phòng Kinh doanh ngoại hối theo số điện thoại (+84 8) 3823 1928 để biết tỷ giá ngoại tệ dành cho khách hàng doanh nghiệp.


Loại ngoại tệ
Mua
Bán
Tiền mặt
Chuyển khoản
Tiền mặt &
chuyển khoản
Tỷ giá USD/VND
USD/VND 22.190 22.230 22.340
Tỷ giá ngoại tệ so với đồng Việt Nam
AUD (Australia) 16.285 16.523 16.881
EUR (Europe) 25.106 25.227 25.968
NZD (New Zealand) 14.563 15.047 15.736
JPY (Japan) 199,10 204,38 211,65
Tỷ giá ngoại tệ so với đồng đô la Mỹ
AUD (Australia) 0,7302 0,7396 0,7594
EUR (Europe) 1,1314 1,1348 1,1624
NZD (New Zealand) 0,6563 0,6769 0,7044
JPY (Japan) 111,45 108,77 105,55