Tỷ giá ngoại tệ

Bảng tỷ giá dưới đây có hiệu lực vào ngày 23/08/2017 08:37

Các tỷ giá trên có thể thay đổi trong ngày mà không cần thông báo trước.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ Phòng Kinh doanh ngoại hối theo số điện thoại (+84 28) 3823 1928 để biết tỷ giá ngoại tệ dành cho khách hàng doanh nghiệp.


Loại ngoại tệ
Mua
Bán
Tiền mặt
Chuyển khoản
Tiền mặt &
chuyển khoản
Tỷ giá USD/VND
USD/VND 22.600 22.640 22.770
Tỷ giá ngoại tệ so với đồng Việt Nam
AUD (Australia) 17.483 17.692 18.126
EUR (Europe) 0 26.290 27.083
NZD (New Zealand) 0 16.140 16.811
JPY (Japan) 0,00 203,30 210,70
Tỷ giá ngoại tệ so với đồng đô la Mỹ
AUD (Australia) 0,7691 0,7770 0,8006
EUR (Europe) 0,0000 1,1612 1,1894
NZD (New Zealand) 0,0000 0,7129 0,7383
JPY (Japan) 0,00 111,36 108,07