Tỷ giá ngoại tệ

Bảng tỷ giá dưới đây có hiệu lực vào ngày 27/05/2016 15:43

Các tỷ giá trên có thể thay đổi trong ngày mà không cần thông báo trước.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ Phòng Kinh doanh ngoại hối theo số điện thoại (+84 8) 3823 1928 để biết tỷ giá ngoại tệ dành cho khách hàng doanh nghiệp.


Loại ngoại tệ
Mua
Bán
Tiền mặt
Chuyển khoản
Tiền mặt &
chuyển khoản
Tỷ giá USD/VND
USD/VND 22.310 22.350 22.440
Tỷ giá ngoại tệ so với đồng Việt Nam
AUD (Australia) 15.770 16.000 16.362
EUR (Europe) 24.592 24.712 25.413
NZD (New Zealand) 14.339 14.816 15.405
JPY (Japan) 195,55 200,72 207,66
Tỷ giá ngoại tệ so với đồng đô la Mỹ
AUD (Australia) 0,7040 0,7130 0,7321
EUR (Europe) 1,1023 1,1057 1,1325
NZD (New Zealand) 0,6427 0,6629 0,6865
JPY (Japan) 114,09 111,35 108,06