Tỷ giá ngoại tệ

Bảng tỷ giá dưới đây có hiệu lực vào ngày 27/04/2015 08:14

Các tỷ giá trên có thể thay đổi trong ngày mà không cần thông báo trước.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ Phòng Kinh doanh ngoại hối theo số điện thoại (+84 8) 3823 1928 để biết tỷ giá ngoại tệ dành cho khách hàng doanh nghiệp.


Loại ngoại tệ
Mua
Bán
Tiền mặt
Chuyển khoản
Tiền mặt &
chuyển khoản
Tỷ giá USD/VND
USD/VND 21.510 21.530 21.630
Tỷ giá ngoại tệ so với đồng Việt Nam
AUD (Australia) 16.500 16.726 17.078
EUR (Europe) 23.016 23.106 23.778
NZD (New Zealand) 15.629 16.135 16.867
JPY (Japan) 173,82 178,27 184,54
Tỷ giá ngoại tệ so với đồng đô la Mỹ
AUD (Australia) 0,7635 0,7733 0,7932
EUR (Europe) 1,0700 1,0732 1,0993
NZD (New Zealand) 0,7266 0,7494 0,7798
JPY (Japan) 123,75 120,77 117,21