Tỷ giá ngoại tệ

Bảng tỷ giá dưới đây có hiệu lực vào ngày 24/04/2014 08:09

Các tỷ giá trên có thể thay đổi trong ngày mà không cần thông báo trước.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ Phòng Kinh doanh ngoại hối theo số điện thoại (+84 8) 3823 1928 để biết tỷ giá ngoại tệ dành cho khách hàng doanh nghiệp.


Loại ngoại tệ
Mua
Bán
Tiền mặt
Chuyển khoản
Tiền mặt &
chuyển khoản
Tỷ giá USD/VND
USD/VND 21.030 21.070 21.140
Tỷ giá ngoại tệ so với đồng Việt Nam
AUD (Australia) 19.121 19.394 19.837
EUR (Europe) 28.628 28.769 29.566
NZD (New Zealand) 17.335 17.914 18.703
JPY (Japan) 197,35 202,60 209,45
Tỷ giá ngoại tệ so với đồng đô la Mỹ
AUD (Australia) 0,9062 0,9174 0,9415
EUR (Europe) 1,3613 1,3654 1,3986
NZD (New Zealand) 0,8243 0,8502 0,8847
JPY (Japan) 106,56 104,00 100,93