Tỷ giá ngoại tệ

Bảng tỷ giá dưới đây có hiệu lực vào ngày 30/01/2015 09:20

Các tỷ giá trên có thể thay đổi trong ngày mà không cần thông báo trước.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ Phòng Kinh doanh ngoại hối theo số điện thoại (+84 8) 3823 1928 để biết tỷ giá ngoại tệ dành cho khách hàng doanh nghiệp.


Loại ngoại tệ
Mua
Bán
Tiền mặt
Chuyển khoản
Tiền mặt &
chuyển khoản
Tỷ giá USD/VND
USD/VND 21.290 21.310 21.380
Tỷ giá ngoại tệ so với đồng Việt Nam
AUD (Australia) 16.219 16.441 16.811
EUR (Europe) 23.758 23.852 24.510
NZD (New Zealand) 14.799 15.279 15.952
JPY (Japan) 173,16 177,58 183,60
Tỷ giá ngoại tệ so với đồng đô la Mỹ
AUD (Australia) 0,7593 0,7690 0,7889
EUR (Europe) 1,1159 1,1193 1,1464
NZD (New Zealand) 0,6951 0,7170 0,7461
JPY (Japan) 122,95 120,00 116,45