Tỷ giá ngoại tệ

Bảng tỷ giá dưới đây có hiệu lực vào ngày 31/08/2015 08:16

Các tỷ giá trên có thể thay đổi trong ngày mà không cần thông báo trước.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ Phòng Kinh doanh ngoại hối theo số điện thoại (+84 8) 3823 1928 để biết tỷ giá ngoại tệ dành cho khách hàng doanh nghiệp.


Loại ngoại tệ
Mua
Bán
Tiền mặt
Chuyển khoản
Tiền mặt &
chuyển khoản
Tỷ giá USD/VND
USD/VND 22.360 22.400 22.520
Tỷ giá ngoại tệ so với đồng Việt Nam
AUD (Australia) 15.668 15.895 16.251
EUR (Europe) 24.723 24.844 25.583
NZD (New Zealand) 13.718 14.175 14.829
JPY (Japan) 177,40 182,10 188,64
Tỷ giá ngoại tệ so với đồng đô la Mỹ
AUD (Australia) 0,6969 0,7058 0,7255
EUR (Europe) 1,1057 1,1091 1,1360
NZD (New Zealand) 0,6135 0,6328 0,6585
JPY (Japan) 126,04 123,01 119,38